U bent hier: Home   »   Informatie   »   Voorwaarden

Praktijkvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener en de cliënt waarop Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure

Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Na meerdere verzuimen mag 100% van het honorarium in rekening gebracht worden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. (Overmacht zijn uitzonderingen).

4. Betaling

Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw of onbelast. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Tevens heeft Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een elektronisch klantenbestand. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als er tijdens de behandelingen veranderen zijn in b.v. medicijngebruik dan dient de client dat aan te geven.

6. Geheimhouding

De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medische Voetzorgverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Praktijk Ria Wegman Integraal Therapeut en Medisch Voetzorgverlener verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt gemeld bij de politie.

 10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Voetzorgverlener het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.

Copyright 2013  |  Ria Wegman  |  Alle rechten voorbehouden
Privacy Statement  |  Webdesign & Webdevelopment: Timeless Design