U bent hier: Home   »   Informatie   »   Voorwaarden

Praktijkvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medische Pedicure en de cliënt waarop Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure

Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en  Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure  melden. Indien de cliënt deze verplichting niet af tijdig nakomt, mag Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure  50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en  Medisch Pedicure  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure  de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. (Overmacht zijn uitzonderingen).

4. Betaling

Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Tevens heeft  Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en  Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een electronisch klantenbestand. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medische Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak ,Praktijk Ria Wegman Integraal Therapeut en Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapeut en Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapeut en  Medisch Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medische Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

De Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door de Praktijk Ria Wegman Integraal Therapie en Medisch Pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Praktijk Ria Wegman Integraal Therapeut en Medisch Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk Ria Wegman Integraal Therapeut en Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

 10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Ria Wegman Integraal Therapeut en Medisch Pedicure  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Copyright 2013  |  Ria Wegman  |  Alle rechten voorbehouden
Webdesign & Webdevelopment: Timeless Design